Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları
08 Şubat 2021

İstasyon Hizmetleri


İstasyon Sorumlusu

 1. Acil Sağlık Hizmetleri Birimi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile istasyon arasındaki iletişimi sağlar.

 2. İstasyon personelleri arasında iletişimi düzenler.

 3. İstasyonda düzenlenen 112 İstasyon Aylık Çalışma Formu ve tüm evrakları, istasyon personelinin yıllık izinlerini onaylar ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne iletir.

 4. Her ayın 5-10’u tarihleri arasında düzenli olarak, bir sonraki ayın personel planlama çevrimine başlanılacak olup,  (yıllık izin, rapor,personel ihtiyacı fazlasını) o ayı takip eden 11 inci günü İl Ambulans Servisi Başhekimlik Personel planlama birimine iletir.

 5. İstasyon personelinin nöbet listesini düzenler,  yıllık izinlerini onaylar ve Başhekimliğe iletir. Nöbet listelerini bir önceki ayın en geç 25. gününe kadar İl Ambulans Servisi Başhekimliği’ne iletir.

 6. İstasyona ait tüm resmi belgeler ile araç-gereçlerin korunmasını sağlar veya sağlatır, istenildiğinde geri verilmesini sağlar.

 7. İstasyonun her türlü kayıtlarının tutulmasını, evrakların dosyalanmasını ve saklanmasını sağlanması

 8. Demirbaş eşyaların kayıt altına alınmasını, korunmasını sağlar. Ambar kayıtlarının tutulmasını, ayniyatların zamanında yapılmasını sağlar.

 9. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)’ni günlük takip eder. Yazışmaların kurallara uygun olmasından ve her türlü yazışmadan sorumludur. Üst makamca istasyonuna verilen görevleri veya emirleri tüm personele duyurmakla yükümlüdür.Verilen görevi tevdi edeceği personeli bizzat arar ve görevlendirir. İstasyon personeli arasında telefon zinciri oluşturur.

 10. İstasyonda tanımlanmış görevlerin (organizasyon şeması) sorumlularını seçer, bu listeyi onay için İl Ambulans Servisi Başhekimine gönderir. Görev tanımlanmış personelin iş ve işlemlerinin takibini yapar. Değişiklik gereken durumlarda Başhekimlikten onay alınarak değişim yapılması gerekmektedir.

 11. Afet ve olağan dışı durumlarda, istasyonun doldurması gereken formların nöbetçi ekip tarafından eksiksiz hazırlanması ve Başhekimliğe iletilmesini sağlar.

 12. İstasyonda nöbet esnasında olan olayların yazılacağı her sayfası mühürlü ve onaylı istasyon nöbet defteri ve denetimlerde kullanılmak üzere 1 adet teftiş defteri oluşturulmasını sağlar.

 13. İstasyonun sorunlarının çözülmesi için İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile iletişim kurar. İstasyonda görevli personelin sorunlarını çözmeye çalışır. Çözüme kavuşturamadığı durumlarda İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile iletişime geçer.

 14. İstasyonda ve ambulansta ihtiyaç duyulan mal-malzemeleri tespit edip Taşınır İstek Belgesi ile İl Ambulans Servisi Başhekimliğinden talep eder. Gerektiği durumlarda istenilen malzeme ile ilgili şartname hazırlar.

 15. Sunulan hizmetin kalitesinin yükseltilmesi ile ilgili çalışmalar yapılması, önerilerini Acil Sağlık Hizmetleri Şubesine iletilmek üzere İl Ambulans Servisi Başhekimliğine iletir.

 16. İstasyon personellerinin hizmet içi eğitim durumlarını takip eder. Eğitim birimi tarafından hazırlanan eğitim planını takip ederek eğitimlere katılacak personelleri bilgilendirir ve katılımını sağlar.

 17. Her ayın 25 ile 30’u arasında aylık ilaç ve sarf malzeme isteminin yapılmasını sağlar.

 18. Miadının dolmasına 6 ay kalan ilaç ve sarf malzemelerinin tespit edilerek Başhekimliğe bildirilmesi ve Başhekimlik ana depo veya hastanelerle değişim yoluna gidilmesi; değişimi sağlanamayan ilaç ve sarf malzemelerinin son güne kadar kullanımda önceliğinin sağlanması amacıyla ambulansta bulundurulmasını takip eder. Miadı dolan ilaç ve sarf malzemelerinin Başhekimliğe teslimini sağlar.

 19. Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilen sürücü personelin işçi puantaj bildiriminin tamamlanarak her ayın 1.günü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Mali İşler Birimine iletir.

 20. Ambulans ve Tıbbi Malzeme Temizlik ve Dezenfeksiyon talimatının uygulanmasını sağlar ve takibini yapar.

 21. Ambulans günlük bakım formlarının, tıbbi cihazlarının bakım, kalibrasyon, arıza bildirimlerinin takibini yapar.

 22. İstasyon veya ambulans için yapılacak olan her türlü mal- malzeme talepleri için Taşınır İstek Belgesini doldurarak Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine iletir.

 23. Çalışmaları Kalite Yönetim proseslerine uygun olarak yürütür.

 24. Her ayın en geç 5’ine kadar aylık faaliyet raporunu Başhekimliğe iletir.

 25. İzin/rapor durumlarında işlerin aksamaması adına birim personellerinin yapmış olduğu diğer görevleri de devam ettirmek.

 26. İl Ambulans Servisi Başhekimi ve Başhekim Yardımcısının sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.

 

İstasyon sorumlu sağlık personeli

 1. İstasyon sorumlusunun teklifi, İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin onayı ile görevlendirilir.

 2. İstasyon Sağlık Personelinin nöbet listelerini ve yıllık izinlerini düzenler ve İstasyon Sorumlusuna onaya sunar.

 3. İstasyon Sorumlu Sağlık Personeli, istasyon sağlık personelleri arasında iletişimi düzenler.

 4. İstasyon sağlık personelinin yıllık izinlerini, Acil Sağlık Hizmetleri Birimi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından yapılan görevlendirmeleri düzenleyip İstasyon Sorumlusunun onayına sunar.

 5. İstasyona teslim edilen demirbaş ve sarf malzemelerinin kayıtlarını tutar, ayniyat teslim işlemlerini yürütür.

 6. Ambulansın ve tıbbi malzemenin sterilizasyonu için gerekli malzeme temini sağlar.

 7. Ambulanstan çıkan hastanelere teslimi yapılan tıbbi atıkların kime, ne kadar ve hangi tarihte teslim edildiğine dair kayıtlarının tutulmasını sağlar.

 8. İstasyon sağlık personelinin görevlerini denetler, hizmet içi eğitimlerine katılımını sağlar.

 9. Yaptığı ve yapacağı çalışmalardan İstasyon Sorumlusuna bilgi verir, onayını alır.

 10. İl Ambulans Servisi Başhekimi, Başhekim Yardımcısı ve istasyon sorumlusunun sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.

 

 

İstasyon Sorumlu Sürücüsü

 1. İstasyon sorumlu sürücüsü istasyon sorumlusunun teklifi, İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin onayı ile görevlendirilir.

 2. İstasyon Sorumlu Sürücüsü, istasyon sürücüleri arasında iletişimi düzenler.

 3.  İstasyon sürücülerinin nöbet listelerini, yıllık izinlerini, İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından yapılan görevlendirmeleri düzenleyip İstasyon Sorumlusunun onayına sunar.

 4.  Aracın muayene, trafik sigortası ve periyodik bakımlarının yapılması veya yaptırılmasını sağlar.

 5. Ana sedyeyi haftalık platformu ile birlikte kontrol ederek yağlanmasını ve bakımını sağlar. Nöbet defterine bu işlemleri kaydeder.

 6.  Ambulans Günlük Bakım Formu (Ek-3), Ambulans Sefer Defteri, Aylık Akaryakıt Sarf bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulması için gerekli uyarıları yapar, eksik dolduranları saptayıp eksiklerin giderilmesini sağlar.

 7. Ambulans ile ilgili sorunlarda arandığında nöbetçi sürücüden aldığı bilgileri değerlendirip İstasyon Sorumlusuna bilgi verir.

 8. Yaptığı ve yapacağı çalışmalardan İstasyon Sorumlusuna bilgi verir, onayını alır.

 9. Ambulansın karıştığı kazalara ait kaza tutanağı, gerekli evrak ve işlemleri yapar, Başhekimliğe iletilmek üzere İstasyon sorumlusuna verir.

 10. İl Ambulans Servisi Başhekimi, Başhekim Yardımcısı ve istasyon sorumlusunun sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.

İstasyon Kalite Sorumlusu

 1. 112 Sağlıkta Kalite Standartlarının en güncel halini takip eder.

 2. ASOS yazılım programı üzerinden kalite ile ilgili bölümde yapılan güncellemeleri takip eder.

 3. İstasyon personellerini kalite standartları, doküman, eğitim güncellemeleri hakkında bilgilendirir.

 4. İstasyona yapılacak olan kalite öz değerlendirmelerini takip eder. İlgili değerlendirme gününde istasyonda bulunur.

 5. Ambulansta ve istasyonda bulunan tüm tıbbi cihazların kalibrasyonlarının yapılıp yapılmadığını takip eder. Kalibrasyonu yapılmayan cihazları istasyon sorumlusuna bildirir.

 6. İstasyonu yapılacak öz değerlendirme ve idare ziyaretlerine tam olarak hazırlar. Eksikliklerin giderilmesini sağlar.

 7. Öz değerlendirme sonucunda yapılan değerlendirme toplantılarına katılır. Gerekli düzeltme, geliştirme faaliyetlerine katkı sağlar.

 8. İstasyon kalite sorumlusu Başhekimlik onayı itibari ile 1 (bir) yıl görev yapar.

 9. İl Ambulans Servisi Başhekimi, Başhekim Yardımcısı ve istasyon sorumlusunun sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.

İstasyon Ambulans Arka Kabin Sorumlusu

 1. İstasyonda hizmet için verilen ambulansta bulunan ilaç ve sarf malzemeleri her ayın 20 ile 25 i arası sayımlarını yapıp, KY.LS.01 Ambulansta Bulunması Gereken İlaç-Malzeme Listesini doldurarak eksikleri tamamlar ve istasyon depo sorumlusuna teslim eder.

 2. İstasyon yedek ambulans kullanmaya geçtiği zaman arka kabinini düzenler. Standart hale getirir.

 3. Ambulans arka kabininde bulunan ilaç ve malzemelerin miad takiplerini yapar. İstasyon depo sorumlusu ile koordineli çalışarak hastane veya ana depo ile gerekli miad değişimlerini gerçekleştirir.

 4. İstasyon arka kabin sorumlusu Başhekimlik onayı itibari ile 1 (bir) yıl görev yapar.

 5. İl Ambulans Servisi Başhekimi, Başhekim Yardımcısı ve istasyon sorumlusunun sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.

 

İstasyon Depo Sorumlusu

 1. İstasyon deposu ve ambulans arka kabininde bulunan ilaç ve sarf malzemelerin toplamının kullanılan ASOS ile eşit olmasını sağlar.

 2. Her ayın 20 si ile 25 i arası istasyon deposunda bulunan ilaç ve sarf malzemelerinin sayımlarını yapar. İY.FR.01 İlaç Stok Seviye Durum Formu ve İY.FR.02 Sarf Malzeme Stok Seviye Durum Formunu doldurur.

 3. Ambulans arka kabin sayımları ile birlikte belirlenen stok seviyelerine uygun olarak 25 i ile 30 u arası Başhekimlik Ana Deposundan ASOS üzerinden istem yapar.

 4. İstasyon ilaç ve malzeme stok seviye durumlarını 3 (üç) ayda bir kontrol eder. Kullanımı artan malzemelerin stok seviyelerini Ana Depo Sorumlusuna bilgi vererek değiştirir.

 5. Miadının dolmasına 6 ay kalan ilaç ve sarf malzemelerinin tespit edilerek Başhekimliğe bildirilmesi ve Başhekimlik ana depo veya hastanelerle değişim yoluna gidilmesi; değişimi sağlanamayan ilaç ve sarf malzemelerinin son güne kadar kullanımda önceliğinin sağlanması amacıyla ambulans arka kabin sorumlusuna yerleştirmesi için verir. Miadı dolan ilaç ve sarf malzemelerinin Başhekimlik Ana Depoya tutanakla teslim eder.

 6. İstasyon depo sorumlusu Başhekimlik onayı itibari ile 1 (bir) yıl görev yapar.

 7. İl Ambulans Servisi Başhekimi, Başhekim Yardımcısı ve istasyon sorumlusunun sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.

 

Nöbetçi Ekip Sorumlusu

 1. Nöbet ekibinin amiridir.

 2. Nöbeti devir alırken bir önceki nöbetinden başlayarak o günkü nöbetine kadar olan nöbet notlarını nöbet devir teslim defterinden okur, programlı bir görevlendirme olup olmadığını öğrenir.

 3. ASOS a nöbet giriş ve çıkış imzalarını atar. Vaka bilgilerinin eksiksiz girişini yapar.

 4. Nöbeti devir alırken bir önceki nöbetçi ekip sorumlusundan ambulansta herhangi bir sorun ve malzeme eksikliği olup olmadığını öğrenir, var ise yetkili kişiler ile görüşerek sorunu çözer.

 5. Nöbet ekibinin kılık kıyafetlerinin nöbete uygunluğunu kontrol eder, gerekli uyarılarda bulunur.

 6. Nöbet ekibi ile birlikte ambulansın kontrollerini yapar, yaptırır ve Ambulans Günlük Bakım Formunun doldurulmasını sağlar. Eksiklerin giderilmesini sağlar, mümkün değilse istasyon sorumlusuna ulaşarak gerekli bilgileri verir.

 7. Ekibin her an göreve hazır olmasını sağlar.

 8. Vaka dönüşünde ekip ve ambulansın yeni bir göreve hazırlığını denetler, eksikliklerin giderilmesi için nöbet ekibine gerekli talimatları verir.

 9. Merkezle telsiz irtibatından birinci derecede sorumludur.

 10. Nöbet devir tesliminde ve görev esnasında uyulması gereken kurallar bölümünde nöbetçi ekip sorumlusu için belirtilen esasların yerine getirilmesinden sorumludur.

 11. Ambulansta bir arıza oluştuğunda veya kaza durumunda İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinin bilgi ve onayı dahilinde ilgili birimler ile iletişim kurar ve işlemleri başlatır. Ambulans kaza formunun doldurularak da İl Ambulans Çalışma Yönergesi’ ndeki kaza algoritmasına göre işlemlerin yürütülmesini ve formun istasyon sorumlusuna ve Başhekimliğe iletilmesini sağlar.

 12. Sağlık personelinin olmadığı durumlarda; demirbaş ve sarf malzemelerinin kontrolünü yapar, eksiklikleri gidermeye çalışır, aletlerin şarjını kontrol eder, şarjı eksik olanları tamamlatır.

 13. Eksik veya kullanılmış olan tıbbi malzemenin teminini sağlar, sorunu çözemiyor ise İstasyon Sorumlusuna bildirir.

 14. İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi tarafından istasyona verilen görevlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesinden sorumludur.

 15. Olağan Dışı Durumlarda yapılan görevleri, rapor halinde 2 nüsha olarak hazırlayıp, en kısa sürede bir nüshasını İl Ambulans Servisi Başhekimliğine iletir, diğer nüshasını istasyondaki ilgili dosyada muhafaza eder.

 16. Herhangi bir nedenle nöbete gelemeyen personel varsa bu aksaklığın giderilip nöbetin devamının sağlanması için gerekli girişimleri yapar. Sorun çözülemiyorsa İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bildirir.

 17. Nöbete geldiğinde istasyonda personel eksikliği varsa ( izin, rapor vs. nedeni ile ) hemen İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bildirir.

 18. İl Ambulans Servisi Başhekimi ve Başhekim Yardımcısının sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.

 

Nöbetçi Yardımcı Sağlık Personeli

 1. 112 ambulans istasyonunun usulüne uygun planlama ve onay ile yayımlanmış nöbet cetveline göre görevlendirilmiş sağlık personelidir.

 2. Nöbeti devir alırken programlı bir görevlendirme olup olmadığını öğrenir.

 3.  Nöbeti devir alırken bir önceki nöbetçi sağlık personelinden herhangi bir sorun veya malzeme eksikliği olup olmadığını öğrenir, var ise nöbetçi ekip sorumlusu ile görüşerek sorunu çözer.

 4. Vaka bilgilerinin eksiksiz girişini yapar.

 5. Nöbet devir tesliminde ve görev esnasında uyulması gereken kurallar bölümünde nöbetçi sağlık personeli için belirtilen esasları yerine getirir.

 6. Aletlerin şarj durumunu kontrol eder, şarjı eksik olanların şarjını tamamlar.

 7. Oksijen tüpünün doluluğunu kontrol eder, eğer boş ise doldurulması için nöbetçi ekip sorumlusuna bilgi verir.

 8. Hasta müdahale çantasının tıbbi malzeme eksikliklerini giderir. Eğer eksiklikleri gideremiyorsa nöbetçi ekip sorumlusuna bilgi verir.

 9. Tıbbi aletlerin bakımı ve sterilizasyonunu yapar.

 10. Ambulansın hasta kabininin temizlik ve sterilizasyonunu yapar. Gerekirse temizlik işinde nöbetçi sürücünün desteğini alır.

 11. Ambulanstan çıkan tıbbi atıkları hastanede ilgili görevliye teslim edip Tıbbi Atık Teslim Kayıt Formu’ na kaydeder.

 12. Nöbetçi sağlık personeli sürücülük görevini de yapıyorsa nöbetçi sürücünün görevlerinden de sorumludur.

 13. Nöbetçi ekip sorumlusunun ve Başhekimin bilgisi olmadan hiçbir şekilde istasyondan ayrılamaz.

 14. İl Ambulans Servisi Başhekimi ve Başhekim Yardımcısının sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.

 

Nöbetçi Sürücü

 1. 112 ambulans istasyonunun usulüne uygun planlama ve onay ile yayımlanmış nöbet cetveline görevlendirilmiş göre sürücüdür.

 2. Nöbeti devir alırken programlı bir görevlendirme olup olmadığını öğrenir.

 3. Nöbeti devir alırken bir önceki nöbetçi sürücüden araç ve teknik donanım ile ilgili herhangi bir sorun olup olmadığını öğrenir, var ise nöbetçi hekim ile görüşerek sorunu çözer.

 4. Nöbet devir tesliminde ve görev esnasında uyulması gereken kurallar bölümünde nöbetçi sürücü için belirtilen esasları yerine getirir.

 5. Ambulansta olan arıza saptadığında nöbetçi ekip sorumlusu ve istasyon sorumlu sürücüsüne bilgi verir, önerilerini sunar, nöbetçi ekip sorumlusu talimatları doğrultusunda hareket eder.

 6. Ambulansın yakıtının kontrolünden sorumludur. Ambulansın yakıt miktarının ½ deponun altına inmeyecek şekilde takviyesini yapar.

 7. Ambulansın dış kısmının ve sürücü kabininin temizliğinden sorumludur ve bu temizlik günlük olarak yapılır.

 8. Sağlık personeline hasta kabininin temizlenmesinde yardımcı olur.

 9. Sağlık personelinin olmadığı durumlarda; oksijen tüpünün doluluğunu kontrol eder, eğer boş ise doldurtmak veya değiştirmek için nöbetçi ekip sorumlusu bilgi verir ve değişikliği gerçekleştirir.

 10. Nöbetçi ekip sorumlusu ve Başhekimin bilgisi olmadan hiçbir şekilde istasyondan ayrılamaz.

 11. İl Ambulans Servisi Başhekimi ve Başhekim Yardımcısının sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.

Nöbet Devir Teslimi Esnasında Yapılacaklar

Merkez ve İstasyonlarda nöbet devir teslimi aşağıdaki kurallara göre yapılır.

 1. Görev kıyafetleri giyildikten sonra nöbet devir alınır. Her türlü göreve Acil Sağlık Hizmetleri ile ilgili Kıyafet Genelgesinde belirlenen veya onaylanan kıyafet ile gidilir.

 2. Nöbet devir-teslimi yapılmadan, nöbet mahalli terk edilemez.

 3. Nöbeti teslim eden ekip sorumlusu; nöbet sırasında gelişen önemli olayları, bir sonraki güne ait görevlendirmeleri, Komuta Kontrol Merkezi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından iletilen talimatları nöbet defterine kaydeder. Nöbet ekibinin isimlerini yazar ve imzalar. Nöbeti teslim alan ekip sorumlusu de nöbeti teslim aldığına dair imza atar. İleri tarihlere ait görevlendirme varsa Komuta Kontrol Merkezi nöbetçi sorumlu hekimi ve İstasyon sorumlusuna iletir. Nöbet defteri, İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından onaylanmış olarak istasyonlara dağıtılır.

 4. Nöbetçi hekim, nöbetçi sağlık personeli, nöbetçi sürücü birlikte ambulansa kadar gidip ambulansın nöbete hazır olup olmadığını kontrol amacı ile Ambulans Günlük Bakım Formundaki tespitleri yapıp formu doldurur. Sürücü, Ambulans Günlük Bakım Formunun (A) bölümünün doldurulması ve eksiklerin giderilmesinden; Sağlık personeli oksijen tüpünün doluluk oranının kontrolü ve Ambulans Günlük Bakım Formunun (B) bölümünün doldurulması ve eksikliklerin giderilmesinden, nöbetçi ekip sorumlusu ise tamamının kontrolünden sorumludur.

 5. Tutanak tutulmadan teslim alınan her türlü malzeme sağlam ve eksiksiz olarak teslim alınmış kabul edilir.

 6. Ambulansın tıbbi ve teknik malzemeleri tam ve eksiksiz olarak teslim edilir.

 7. Nöbet odaları düzenli ve temiz olarak teslim edilir. Hasara uğramış malzeme varsa tutanakla devir edilir.

Nöbet esnasında Uyulacak Kurallar

Merkez ve istasyonlarda nöbet aşağıdaki kurallara göre tutulur.

 1. Acil Sağlık Hizmetleri Kıyafet Yönetmeliğinde belirlenen veya onaylanan kıyafet ile nöbet tutulur.

 2.  İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin bilgisi dışında nöbetçi ekip merkez ve istasyonu terk edemez.

 3. Nöbetçi personel yerine yeni personel gelmeden nöbeti terk edemez, geç gelen ve nöbete gelmeyen personel hakkında tutanak tutulup İl Ambulans Servisi Başhekimliğine iletilmek üzere Komuta kontrol merkezi nöbetçi hekimi veya İstasyon Sorumlusuna teslim edilir.

 4. Nöbet esnasında gelişen olağan dışı durumlarda, nöbetçi personel nöbete devam edemeyecek durumla karşılaşırsa veya nöbeti devam ettirecek uygun personel bulunamaz ise Başhekimin ve İstasyon Sorumlusunun bilgisi ve onayı dahilinde nöbet listesindeki yedek personel nöbete gelerek devam eder. Yedek personel olarak listede adı yazılı personel her an nöbete gelecekmiş gibi hazırlıklı bulunmak zorundadır. Kendisi ile iletişim kurulabilecek durumda bulunması gerekir.

 5. Herhangi bir nedenle nöbet ekibinden bir personelin ( hekim, ambulans ve çağrı karşılayıcı sağlık personeli veya sürücü) nöbete devam edememe ve yerine personel bulunamaması durumunda,merkezin veya ambulansın arızalanıp o anda tamir edilemeyişi, yerine yedek ambulans verilememesi durumunda bile merkez ve istasyon terk edilemez, nöbete devam edilir.

 6. İstasyon ekibi için görev verildiğinde en geç 1 dakika içinde çıkış yapmayı engelleyecek konum ve uğraşıda bulunulmaz.

 7. Tüm ekip telsiz anonslarını dinlemekle ve Telsiz Kullanma Talimatına uymakla yükümlüdür. Anonslar kısa, anlaşılır ve hizmetle ilgili olmalı, gereksiz görüşmeler yapılmamalı, belirlenen telsiz kodları kullanılmalıdır. Kural olarak görüşmelerde önce karşı taraf daha sonra arayan kişi veya birimin telsiz kodu anons edilmelidir. Afet ve olağan dışı durumlarda farklı illerin ekipleri birlikte görev yaptığında veya başka bir il sınırları içinde, telsiz kodunun önüne ekibin görev yaptığı ilin plaka numarası konulmalıdır.

 8. Eğer ambulans göreve hazır durumda iken İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi istasyon bölgesindeki hastayı başka istasyona verirse istasyon nöbet ekibi mutlaka İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezini hemen uyararak hastanın kendi bölgelerinde olduğunu bildirir.

 9. Ambulansın istasyondan her türlü çıkışında ( bakım, onarım, oksijen tüp dolumu, yakıt ikmali gibi) Komuta Kontrol Merkezi’nin onayı olmadığı takdirde nöbet ekibi eksiksiz olarak ambulansta bulunur.

 10. Görev verildiğinde Komuta Kontrol Merkezi ile iletişim tam sağlanır. Hastaya ulaşıldığında telsiz anonsu ile mutlaka bildirilir. Hasta hastaneye nakledilecekse hasta ambulansa alınır alınmaz hangi hastaneye götürüleceği telsiz anonsu ile Komuta Kontrol Merkezine bildirilir. Hasta yerinde bırakılacaksa derhal Komuta Kontrol Merkezine hastaya yerinde müdahale yapıldığı ve yeni göreve hazır olunduğu bildirilir. Görev tamamlandığında vakit geçirilmeden hastanın kimlik bilgileri eksiksiz olarak ASOS a giriş yapılır.

İstasyon Nöbetçi Personeli Tarafından ASOS’ta Yapılacaklar

Nöbete Başlangıcında;

 1. Tüm personel tarafından nöbete başlama imzaları en geç saat 10.00’ a kadar atılacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı imza atılamaması ya da geç imza atılması durumunda geç atma sebebi açıklamalar kısmına yazılarak tutanak tutulacak olup ilgili tutanak hafta içleri İnsan Kaynakları Birimine hafta sonları ise 112 KKM ye fakslanacaktır ve asılları 3 iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Birimine elden ulaştırılacaktır. Elektrik kesintisi ya da faksın çalışmadığı durumlarda ilgili birim aranarak telefonla bilgi verilecektir.

 2. Tüm personel tarafından Sağlık Bakanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü/İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından gönderilen duyuru ve mesajlar okunacak ve okundu olarak işaretlenecektir. Tüm personel kendisine ya da istasyona gönderilen duyuru veya mesaj içeriğinden sorumludur.

 3. Ekip sorumlusu tarafından bir önceki nöbetçi ekipten kalan son 1 saate ait vakalarda sorun var ise ekip sorumlusundan bilgi alınacak ve gereği yapılacaktır.

 4. Ekip sorumlusunun kontrolünde Ekip tarafından Günlük kontrol formları her gün saat 14.00 a kadar doldurulacaktır. Her hangi bir sebepten dolayı doldurulamaması durumunda tutanak tutulacak olup, en geç saat 14.00’ a kadar hafta içleri ilgili birime, hafta sonları ise 112 KKM ye iletilecektir. Elektrik kesintisi olması ya da faksın çalışmadığı durumlarda ise arızanın olduğu an itibariyle ilgili birimler telefonla aranarak bilgilendirilecektir.

Nöbet Sürecinde;

 1. Nöbet ya da mesaiden Başhekimlik izni dâhilinde herhangi bir sebepten dolayı ayrılmak zorunda kalan ekip personeli çıkış imzasını atacak ve çıkış sebebini açıklamalar kısmına yazacaktır.

 2. 112 KKM tarafından verilen vakalar Ekip personelleri tarafından zaman kaybetmeden sisteme girilecek ve her vakanın vaka formu mutlaka sisteme taratılacaktır. Vaka bilgileri sisteme girilirken matbu vaka formu ile birebir eşleşmesine ve taratılan vaka formunun okunaklı olmasına dikkat edilecektir. Vakanın saatler kısmına kesinlikle müdahale edilemeyecek olup, saatlerde yanlışlık olması durumunda 112 KKM aranarak düzeltme yapması istenecektir.

 3. Ekip sorumlusu tarafından vakalar kontrol edilecek ve vakaya ait bölge içi-bölge dışı/kentsel-kırsal bilgilerinde yanlışlık olması durumunda 112 KKM aranarak uyarılacak ve KKM tarafından düzeltme gerçekleşmeden vaka formu gönderimi gerçekleşmeyecektir.

 4. Vaka trafik kazası ise Ekip personeli tarafından vaka 112 KKM ye gönderildikten sonra Vaka tramere de gönderilecektir.

 5. Ekip sorumlusu tarafından belirlen bir kişi her vakadan sonra vaka sonrası temizlik formu doldurulacaktır.

 6. Ekip sorumlusu kontrolünde ekip personeli tarafından vaka dönüşlerinde kullanılan malzemenin yerine son kullanma tarihi en yakın olan malzeme istasyon deposundan alınarak ambulansa konulacaktır. Sistem en yakın kullanma tarihli ilacı ve malzemeyi düştüğü için bu hususa dikkat edilmediği takdir de depodaki ilaç ve malzemelerin son kullanma tarihleri sistemle uyuşmayacaktır.

 7. Nöbet sırasında her hangi bir sebepten dolayı ilaç ve malzemelerde zayi olması durumunda, zayiye sebep olan ya da tespit eden personel tarafından ilgili formlar doldurularak malzemenin ana-depo atık deposuna atılması sağlanacak ve tutulan tutanak oluşan kayda yüklenecektir. Tutanağın aslıda malzeme ile birlikte 3 gün içinde depo birimine zayi olan malzeme ile birlikte elden teslim edilecektir.

 8. Nöbet sırasında son kullanma tarihi yaklaştığı tespit edilen ilaç ya da malzeme olması durumunda ilgili malzemeler Ekip Sorumlusu tarafından ana depo atık deposuna atılacaktır.

 9. Nöbet sırasında Miadı yaklaşan ilaç ya da sarf malzemenin Hastane vb. bir kurumdan değişimi yapılmış ise değişimi gerçekleştiren personel tarafından sistem üzerinden malzeme girişi yapılacak ve gerekli onaylar verilecektir.

 10. Nöbet sırasında Başhekimlik tarafından ilaç ya da sarf malzeme teslim edilmişse malzemeyi teslim alan personel tarafından sistem üzerinden depo onayı verilecektir.

 11. Nöbet sırasında Demirbaş malzemelerde bir arıza meydana gelmesi durumunda ilgili arızayı belirtir tutanak taratılacak ve sisteme yüklenerek sistem üzerinden Arıza Bildirimi yapılacaktır. Ayrıca ilgili birim ile birlikte 112 KKM telefonla bilgilendirilecektir.

 12. Arıza tıbbi malzemede ise Ekip sorumlusu, Ambulansta ise sürücü tarafından Arıza Bildirimi yapılacaktır.

 13. Tüm personel tarafından Sağlık Bakanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü/İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından gönderilen duyuru ve mesajlar okunacak ve okundu olarak işaretlenecektir. Tüm personel kendisine ya da istasyona gönderilen duyuru veya mesaj içeriğinden sorumludur.

 14. Nöbet sırasında her hangi bir olay meydana gelmesi durumunda sistem Olay Bildirim Formu doldurulacak ve ilgili birim ile birlikte 112 KKM telefonla bilgilendirilecektir.

Nöbet Çıkışında;

 1. Tüm nöbetçi personel tarafından çıkış imzası atılacaktır.

 2. Her hangi bir arızadan dolayı son 1 saate ait vakalardan girilemeyen vaka olması durumunda Ekip Sorumlusu tarafından ilgili vakaların girişinin yapılması için nöbeti devralan ekibin ekip sorumlusuna bilgi verilecektir.

 3. Tüm personel tarafından Sağlık Bakanlığı/İl Sağlık Müdürlüğü/İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından gönderilen duyuru ve mesajlar okunacak ve okundu olarak işaretlenecektir. Tüm personel kendisine ya da istasyona gönderilen duyuru veya mesaj içeriğinden sorumludur.