Çalışan Güvenliği ve Disiplin Birimi
08 Şubat 2021

Çalışan Güvenliği ve Disiplin Birimi

 


 1. İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin sunduğu acil yardım hizmetiyle CİMER, SABİM gibi kurum dışından ya da direkt 112’ye web, kurum telefonu ve yazılı dilekçe kanalları ile gelen şikâyet, teşekkür ve önerilerin değerlendirilmesi konularında faaliyet yürütmek.

 2. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı birimlerin emrinde kullanılan araç, gereç ve menkul kıymetlere gelen herhangi bir zarar söz konusu olduğunda müdahalenin önlenmesi ve zararın giderilmesi için gecikmeye mahal vermeden her türlü bilgi ve belgeyi hazırlayarak Sağlık Müdürlüğü’ne intikal ettirmek.

 3. Personelin disiplin hukuku ile ilgili işlemlerinin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılması, uygulanmasını sağlamak.

 4. Kurumda görev yapan memurların disiplin işlemlerini takip ederek ve neticelendirilmesini sağlamak.

 5. Kurum personeli hakkında yapılan inceleme ve soruşturma sonucu muhakkiklerce tanzim edilen raporlarda teklif edilen,  Müdürlüğümüz Hukuk İşleri Birimi’ nin uygun gördüğü işlemleri yapmak.

 6. 113 Şiddet olaylarının bildirimini ve takibini yapmak, çalışanlarımızı bilgilendirmek ve yönlendirmek.

 7. Bakanlık/Sağlık Müdürlüğü aleyhine açılan davalara veya mahkemelerce farklı olaylara ilişkin talep edilen bilgi ve belge temin etmek.

 8. Kamu ve özel hastaneler, Komuta Kontrol Merkezi ve Acil Yardım İstasyonları ile İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı birimlerden resmi kanallarla usulüne uygun olarak gelen tutanakların Birim tarafından ön araştırma yapılması için kabulünü sağlamak,

 9. Kabul edilen tutanakların Başhekimliğe sunulmasını sağlamak,

 10. Başhekim tarafından ön araştırma yapılmasına karar verilen tutanaklarla ilgili ön araştırmacı veya soruşturmacı yazılarını yazmak.

 11. Ön araştırmacı tarafından ses kayıtları, GPS kayıtları, vaka formu, gerektiğinde kişi açıklamaları ve ilgili evrak/dokümanların toplanarak bir dosya oluşturulan dosyayı Başhekim yardımcısına incelemesi sunmak.

 12. 1. Disiplin amiri olan Başhekim Yardımcısının dosyayı incelemesi sonucunda verilen talimata göre gerekli iş ve işlemleri yapmak.

 13. Müdürlük Disiplin Birimi ile koordineli çalışmak.

 14. Birime gelen gelen yazışmaların takibini yaparak dosyalanmasını sağlamak.

 15. İzin/rapor durumlarında işlerin aksamaması adına yapmış olduğu iş ve işlemleri kalite yönetim birim görevlisi devam ettirir.

 16. İl Ambulans Servisi Başhekimi ve Başhekim Yardımcısının sözlü veya yazılı verilen tüm talimatlarını yerine getirmek.